ลุย เดอ บรอยล์ (ค.ศ.1982-1987)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของเดอ บรอยล

         คำถามที่ตามมาคือ ทำไมอิเล็กตรอนจึงมีวงโคจรรอบนิวเคลียสเป็นระยะห่างเพียงบางค่า
เท่านั้น เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยนี้ ลุย เดอ บรอยล์ ( Louis de Broglie) เชื่อว่าต้องมองที่สมบัติ
ความเป็นคลื่นของอิเล็กตรอน โดยเขาเรียกว่าเป็น "คลื่นสสาร"( matter wave) แทนอนุภาค
นั่นคือ อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสได้เฉพาะในวงโคจรที่มีเส้นรอบวงเท่ากับความยาว
คลื่นหรือจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นเท่านั้น

แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (ค.ศ. 1901-1976)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของไฮเซนเบิร์ก

       และต่อมาเมื่อ แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก ( Werner Heisenberg) พบว่าสำหรับสสารที่มีพฤติกรรม
แบบทวิภาคคือเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคนั้น ไม่สามารถบอกทั้งตำแหน่งและโมเมนตัม ได้อย่าง เที่ยงตรงพร้อมกันตาม "หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก"( Heisenberg 's uncertainty principle) นั่นแสดงว่าแบบจำลองโครงสร้างอะตอมของ เดอ บรอยล์ ก็ยังมีส่วนที่ไม่ถูกต้องอยู่ ไฮเซนเบิร์กจึงเสนอว่า อิเล็กตรอนจะอยู่รอบนิวเคลียสในลักษณะที่คล้ายกลุ่มหมอกมากกว่า โดย บริเวณใกล้นิวเคลียสจะมีความหนาแน่นมากกว่าส่วนที่อยู่ถัดออกไป

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์