6

           คำว่า " เลปตอน " ( lepton) เป็นภาษากรีกที่มักใช้ในความหมายว่า เล็ก จิ๋ว แบบบาง เรียว        สำหรับในทางฟิสิกส์มีการใช้คำว่า    "  เลปตอน " อย่างเป็นทางการในปี  ค.ศ. 1948 เพื่อใช้เรียก
อนุภาคมูลฐานที่ไม่เกิดอันตรกิริยานิวเคลียร์อย่างเข้ม      เลปตอนเป็นกลุ่มอนุภาคที่อยู่ด้วยกันภาย
ใต้สมดุลเลขควอนตัม( quantum number)ที่เรียกว่า   "เลขรส" ของเลปตอน ( lepton flavor
number) และมีเลขสปิน( spin number) เป็นจำนวนเศษส่วน แรงที่เกี่ยวข้องกับเลปตอนคือแรง
โน้มถ่วง (gravitational force)    แรงแม่เหล็กไฟฟ้า ( electromagnetic force) และแรงนิวเคลียร์
อย่างอ่อน ( weak nuclear force)    เลปตอนพบอยู่อนุภาคเดี่ยวๆ    รวมอนุภาคและปฏิยานุภาค
ทั้งหมดของเลปตอนมี 12  อนุภาค ดังตาราง
อนุภาค
สัญลักษณ์อนุภาค
สัญลักษณ์ปฏิยานุภาค
มวลนิ่ง(MeV/c2)
อิเล็กตรอน
0.511
มิวออน
105.7
ทาว
1,777
อิเล็กตรอนนิวตริโน
< 7 x 10-6
มิวออนนิวตริโน
< 0.27
ทาวนิวตริโน
< 31

                 เลปตอนแบ่งได้เป็น   2   กลุ่มตามประจุไฟฟ้า   คือ   กลุ่มที่มีประจุไฟฟ้าเป็น -1  กับกลุ่ม
ที่ไม่มีประจุไฟฟ้า  
หรืออาจแบ่งเป็น"วงศ์" ( family)     ซึ่งแต่ละวงศ์ประกอบด้วย   เลปตอนและ
คู่นิวตริโน
ของอนุภาคนั้นๆ   มีทั้งหมด 3วงศ์     จากนี้ไปเราจะพาท่านไปพบกับความพยายามของ
นักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาเลปตอนแต่ละอนุภาค

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์