โครงสร้างของสสาร

              นานมาแล้วที่เรารู้ว่าภายในอะตอมมีโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยู่ตรงใจกลางเรียกว่า
นิวเคลียส  และมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ    รวมทั้งคาดว่าเป็นส่วนย่อยที่สุดของสสาร   แต่
ปัจจุบันเรามีความเข้าใจมากกว่านั้น   โดย นักวิทยาศาสตร์ แน่ใจว่าในโปรตอนและนิวตรอนยังมี
องค์ประกอบย่อยเป็นควาร์ก  3 ตัว    แต่กว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะทำให้เรารู้ว่า   ควาร์ก   รวมถึง
อิเล็กตรอนแท้จริงแล้วคืออนุภาคมูลฐาน ส่วนย่อยที่สุดของสสารนั้น     ต้องใช้เวลาในการศึกษา
และวิจัยเป็นเวลานานมาก

 

          ราวปี ค.ศ.1930 ความเข้าใจเรื่องอะตอมอยู่
ในช่วงที่สับสน      เนื่องจากว่าในช่วงนั้น
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า    นิวตรอน  โปรตอน และ
อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถแบ่งแยก
อีกได้  แต่คำถามที่ยังคงมีอยู่สมัยนั้นก็คือโปรตอน
และนิวตรอนในอะตอม อยู่กันอย่างไร เพื่อตอบ
คำถามนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการศึกษาอันตร
กิริยาของนิวตรอนและโปรตอนโดยใช้เครื่อง
เร่งอนุภาค นอกจากที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ข้อมูล
ของอันตรกิริยาระหว่าง นิวตรอน และ โปรตอน นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบอนุภาคอื่นอีก มากมาย
ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นใหม่ว่า   องค์ ประกอบ
ย่อยที่เล็ก ที่สุดของนิวเคลียสไม่ใช่มีเพียง แค่โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน เท่านั้น

 

 

 

 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์