สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยย่อยพื้นฐานที่เรียกว่าเซลล์ (cell) โดยปกติแล้วจะไม่
สามารถมองเห็นเซลล์ด้วยตาเปล่า เนื่องจากมีขนาดเล็กตั้งแต่ 5-15 ไมครอน (micron)
แต่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ไข่นก ไข่ของสัตว์เลื้อยคลานนั้นมีขนาดใหญ่และ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เซลล์มีองค์ประกอบขนาดเล็กที่สามารถทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต
อยู่ภายใน เรียกว่า ออร์แกเนลล์ (organelle) โดยสามารถแบ่งเซลล์ตามลักษณะความซับซ้อน
ขององค์ประกอบภายในเซลล์ได้เป็น 2 ชนิด คือ เซลล์โพรคาริโอต (prokaryote) และ
เซลล์ยูคาริโอต (eukaryote) ในการค้นพบเซลล์และการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์ของ
นักวิทยาศาสตร์ ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงการทำงานในระบบร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น


 

 

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์