กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง: ปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง
         ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง หรือ วัฏจักรเคลวินเป็นกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อ
สร้างสารอินทรีย์ ซึ่งต้องใช้ ATP และ NADPH ที่ได้จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงมาสังเคราะห์
น้ำตาล กระบวนการนี้เกิดขึ้นบริเวณสโตรมาซึ่งอยู่ภายนอกไทลาคอยด์แต่อยู่ภายใน
คลอโรพลาสต์
         ปฏิกิริยาในวัฎจักรเคลวินแบ่งได้เป็นสามขั้นตอนใหญ่ คือ การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
โดยการรวมตัวของคาร์บอนไดออกไซด์กับ ไรบูโลส 1,5 บิสฟอสเฟต เกิดเป็น 3-ฟอสโฟ
กลีเซอรอลดีไฮด์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาของเอนไซม์ รูบิสโค (rubisco) การรีดิวซ์เปลี่ยนโครงสร้าง
โมเลกุลโดยการช่วยเหลือของ ATP และ NADPH เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำตาลและสารอินทรีย์
อื่นๆ และสุดท้ายการสร้างตัวช่วยตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนมาใช้ใหม่โดยการช่วยเหลือ
ของ ATP
ภาพที่ 8.11 วัฏจักรเคลวิน


           ตราบเท่าที่คลอโรพลาสต์มี ATP และ NADPH ในสโตรมามากพอ การตรึงคาร์บอน
ไดออกไซด์สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แสงเลย

 

 

 

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์