1. สสารที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบด้วยอะไรบ้าง

2. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ปฏิกิริยาที่ใช้แสงและปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง
    มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

3. การสร้าง ATP และ NADPH โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้น
    ที่บริเวณใดของไทลาคอยด์

4. เหตุใดความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่ความยาวคลื่นต่างกัน
    จึงไม่เท่ากัน

5. จงอธิบายว่าเหตุใดสารพิษที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในวัฏจักรเคลวิน
    จึงสามารถยับยั้งปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงได้ด้วย

6. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 และพืช CAM มีความคล้ายคลึงกันและ
    แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

7. ในการปลูกผักโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เกษตรกรอาจใช้ตาข่ายคลุมแปลงผักนั้น
    นักเรียนคิดว่าสีของตาข่ายมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักหรือไม่

8. เหตุใดพืชที่มีใบเป็นสีอื่นๆ นอกจากสีเขียวจึงสร้างอาหารเองได้

 

 

 

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์