บทที่ 12

12.10.1  ตัวอย่าง

 ตัวอย่าง  29   เซล A มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์  ความต้านทานภายใน 0.2 โอห์ม  ต่อสวนทางกับเซล B  ซึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์  และความต้านทานภายใน 0.1 โอห์ม  ถ้ามีความต้านทาน 3.7 โอห์มต่ออยู่ระหว่างขั้วที่เหลือ  จงคำนวณหาความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมความต้านทานนั้น

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  30  วิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งลองวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะยังไม่เปิดเครื่องดูได้ 6 โวลต์พอดี  แต่พอเปิดเครื่องจะเหลือเพียง 5.6 โวลต์  และวัดกระแสได้ 0.5 แอมแปร์  ถ้าวิทยุนี้ใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน มีความต้านทานภายในเท่า ๆ กัน จงหาค่าความต้านทานภายในของถ่าน 1 ก้อน

วิธีทำ

ตัวอย่าง 31    วงจรดังรูป EA = 3 โวลต์,  EB = 1.2 โวลต์,  rA = 2 โอห์ม,  rB = 1 โอห์ม,  R1 = 5 โอห์ม, R2 = 10 โอห์ม   จงหากระแสไฟฟ้าของวงจร  และ VXY  (ความต่างศักย์ระหว่างจุด  X กับ Y)

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  32  วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยเซลไฟฟ้าอันหนึ่งและความต้านทานอันหนึ่ง ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าไหล 0.5 แอมแปร์  ถ้าเพิ่มเซลไฟฟ้าแบบเดียวกันกับอันแรกอีกหนึ่งเซลเข้าไปอย่างอนุกรม  และให้แรงเคลื่อนเสริมกันกระแสจะเปลี่ยนเป็น 0.75 แอมแปร์  ถ้าจัดเซลทั้งสองให้ขนานกัน กระแสจะไหลเท่าไร

วิธีทำ

ตัวอย่าง 33    จากรูป  เซลไฟฟ้า 3 เซล 2 ชุดต่อขนานกัน  แล้วต่อเป็นวงจรกับความต้านทาน 17 โอห์ม  ถามว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านความต้านทาน 17 โอห์มเท่าไร

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส