บทที่ 12

12.11.1  ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง  34   วงจรไฟฟ้าดังรูป  มีเซลไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 13 เซล  แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 โวลต์  ความต้านทานภายใน  1 โอห์ม  จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน  R = 5 โอห์ม

วิธีทำ 

ตัวอย่าง  35   จากรูปวงจรไฟฟ้า   E0, E1,  และ   E2  เป็นแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในน้อยมาก  จุด D  ต่อลงดินมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์   ศักย์ไฟฟ้าที่ A, B และ C  เป็น +10, +8, +26  โวลต์ ตามลำดับ  จงคำนวณ E0, E1,  และ   E2

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  36   จากรูป  จงหา

ก.       กระแสไฟฟ้าในวงจร

ข.       ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A  กับ  B

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  37   จากรูป  จงหา

ค.       ความต่างศักย์ระหว่าง  A กับ B

ง.        ความต่างศักย์ระหว่าง  A กับ C

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส