บทที่ 12

12.12.1   ตัวอย่าง

 ตัวอย่าง  38    แอมมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม  ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 1 แอมแปร์  ต่อมานำชันต์ซึ่งมีความต้านทาน    โอห์มมาต่อ  แล้วนำไปวัดกระแสไฟฟ้า  ปรากฏว่าขณะหนึ่งแอมมิเตอร์ชี้ที่ 0.6 แอมแปร์   ถามว่าขณะนั้นกระแสไฟฟ้าจริง ๆ มีค่ากี่แอมแปร์

วิธีทำ 

ตัวอย่าง  39    โวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม  อ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้สูงสุด 1 โวลต์  ต่อมานำมัลติพลายเออร์ขนาด 990 โอห์มมาต่อ แล้วนำไปวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จุดคู่หนึ่ง  ปรากฏว่าเข็มชี้ที่ 0.7 โวลต์  ถามว่าค่าที่แท้จริงของความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าไร

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส