บทที่ 12

12.13.1  ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง  40     กำหนดให้อัตราที่พลังงานความร้อนเกิดในตัวต้านทาน R มีค่าเป็น P วัตต์  ถ้าเราต้องการ P เท่ากับ 0.75 วัตต์  พบว่าจะมีค่า R ได้ 2 ค่า  จงหาอัตราส่วนของความต้านทานทั้งสองนั้น

 

วิธีทำ

 ตัวอย่าง  41   บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ 2 ดวง  60 วัตต์  4 ดวง  และ 10 วัตต์  6 ดวง  โดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า  220 โวลต์

ก.      บ้านหลังนั้นใช้กระแสไฟฟ้าเท่าไร

ข.      ถ้าวันหนึ่งใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยหมดทุกดวงแล้วเป็น 4 ชั่วโมง สิ้นเดือนจะต้องเสียเงินเท่าไร  ถ้าค่าพลังงานไฟฟ้ายูนิตละ 1.50 บาท

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  42    จุดหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งด้วยแรงไฟฟ้า 110 โวลต์  แอมมิเตอร์ในวงจรบอกว่ากระแสไฟฟ้าผ่านหลอด 0.5 แอมแปร์  จงหา

ก.      ความต้านทานของลวดไส้หลอด

ข.      หลอดไฟขนาดกี่วัตต์

ค.      ถ้าเปิดไฟฟ้า 6 ชั่วโมง  จะเสียค่าพลังงานไฟฟ้าเท่าไร  เมื่อเขาคิด 1 บาทต่อ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

วิธีทำ

ตัวอย่าง  43   เตารีดขนาด 1,000 วัตต์  ใช้กับไฟฟ้า 200 โวลต์  จะมีความต้านทานเท่าไร และกระแสไฟฟ้าจะผ่านเท่าไร

วิธีทำ

ตัวอย่าง  44   ในการแข่งขันรีดกางเกงยีนที่หอพักนิสิตหญิงโดยใช้เตารีดขนาด 1,000 วัตต์  รีดกางเกงยีนชนิดและขนาดเดียวกัน  ผู้ชนะทำเวลาได้เร็วที่สุด 6 นาที  58 วินาที  จงหาปริมาณความร้อนที่เกิดในเตารีดของผู้ชนะในช่วงเวลาที่กำลังรีดเป็นกิโลแคลอรี  (กำหนดให้  1 แคลอรีเท่ากับ 4.18 จูล)

วิธีทำ

ตัวอย่าง  45   หลอดไฟ 12 โวลต์   18 วัตต์  และ  12 โวลต์  24 วัตต์  ต่ออนุกรมกับเครื่องจ่ายไฟ 20 โวลต์  ดังรูป  ผลที่ได้จะปรากฏเป็นอย่างไร

วิธีทำ

ตัวอย่าง  46  เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์  ให้กำลังเป็น 6 เท่าของกำลังที่ใช้โดยหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งซึ่งใช้กับไฟฟ้า  110  โวลต์  ความต้านทานของเตาไฟฟ้าจะเป็นกี่เท่าของความต้านทานของหลอดไฟฟ้า

วิธีทำ

ตัวอย่าง  47  วงจรดังรูป  Rj  เป็นความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งคงตัว  จงหาว่า    จะมีค่าเท่ากับเท่าไรจึงจะทำให้กำลังไฟฟ้าที่เสียไปใน  RL  มีค่ามากที่สุด

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส