บทที่ 12

ตัวอย่าง 12.14.1

ตัวอย่าง  48  ในวงจรดังรูป  หลอดไฟ 50 วัตต์  2 หลอด  100 วัตต์  1 หลอด ต่อขนานกับเครื่องปรับอากาศขนาด 1,000 วัตต์  จงคำนวณขนาดของฟิวส์อย่างน้อยที่สุด

วิธีทำ

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

หน้า   1    2    3     4    5    6

 

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14 

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส