บทที่ 12

12.4.1  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  1   จากรูป อิเล็กโทรสโคป A   มีประจุไฟฟ้าชนิดหนึ่ง  B  ไม่มีประจุไฟฟ้าเลย  เมื่อใช้ตัวนำต่ออิเล็กโทรสโคปทั้งสองเข้าด้วยกัน  จะปรากฏเหตุการณ์ทางขวามือขึ้น ข้อต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง  2   ในหลอดบรรจุก๊าซความดันต่ำที่ให้สนามไฟฟ้า E ปรากฏว่าภายในเวลา 1 วินาที ก๊าซถูกพลังงานจากภายนอกทำให้แตกตัวเป็นประจุบวกและลบขนาด 1.6 x 10-17  คูลอมบ์  วิ่งผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางของหลอดส่วนหนึ่งไป  ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลมีค่าเท่าใด

วิธีทำ

ตัวอย่าง  3   ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่ง  พบว่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น  ดังรูป  ในช่วงเวลาจาก 5 จนถึง 10 วินาที  ประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางหนึ่งไปจะมีค่าเท่าไร

วิธีทำ

ตัวอย่าง  4   ลวดเส้นหนึ่งยาว 1 เมตร มีอิเล็กตรอนอิสระ 1022  ตัว  ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดเส้นนี้ 1.6 แอมแปร์  ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในเส้นลวดเป็นเท่าไร  (กำหนดให้ประจุของอิเล็กตรอนแต่ละตัวมีค่า 1.6 x 10-19 คูลอมบ์)

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส