บทที่ 12

12.5.1  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  5   จากรูป  กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้าจะมีค่ากี่แอมแปร์

วิธีทำ

 

ตัวอย่าง  6  จงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำและความต่างศักย์ไฟฟ้า ในตัวนำที่เป็นหลอดไดโอดและหลอดบรรจุก๊าซ

วิธีทำ 

ตัวอย่าง  7    จากการทดลองให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ  A, B, C และ D  แล้ววัดความต่างศักย์ไฟฟ้านำมาเขียนกราฟได้ดังรูป   เส้นกราฟใดที่มีความสัมพันธ์กัน

วิธีทำ

ตัวอย่าง  8   จากรูป   จงบอกค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัว

วิธีทำ 

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส