บทที่ 12

12.6.1  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  9    ลวดทองแดงขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง 0.001  ตารางเซนติเมตร  ยาว 500 เมตร  มีความต้านทาน 79.5  โอห์ม  ที่ 0 องศาเซลเซียส  จงหาสภาพต้านทานไฟฟ้าของลวดทองแดงนี้

วิธีทำ 

ตัวอย่าง  10 ลวดทองแดงยาว 1 เมตร พื้นที่ภาคตัดขวาง 1.9 ตารางเซนติเมตร มีความต้านทาน 0.000157 โอห์ม  ถ้าลวดนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร  จะยาวเท่าไรจึงจะมีความต้านทาน 1 โอห์ม

วิธีทำ

ตัวอย่าง  11    ลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากันตลอดเส้น  เมื่อทำลวดเส้นนี้ให้เล็กลง  โดยมิได้ตัดเนื้อโลหะออกเลย  ปรากฏว่าลวดเส้นเล็กที่ได้นี้มีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากันตลอดเส้น  แต่มีความต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของความต้านทานเดิม   จงหาว่าลวดเส้นเล็กนี้ยาวเป็นกี่เท่าของลวดเส้นเดิม

วิธีทำ

ตัวอย่าง  12   จากรูป  ซิลิคอนรูปทรงกระบอกกลวง ยาว 1 เมตร  รัศมีภายใน  0.5 เซนติเมตร  รัศมีภายนอก 1.75 เซนติเมตร  มีสภาพต้านทานไฟฟ้า 640 โอห์ม-เมตร   จงคำนวณความต้านทานของซิลิคอนเส้นนี้โดยคิดระหว่างผิวด้านนอกกับด้านใน

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส