บทที่ 12

12.8.1  ตัวอย่าง

 ตัวอย่าง  13   จากรูป  เซลไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E  ต่อเป็นวงจรอย่างง่ายที่สุดกับความต้านทาน R ทำให้มีกระแสไหลในวงจร 1   อยากทราบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า E จะเป็นอย่างไร

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  14   วงจรดังรูปในตัวอย่าง 13   ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของเซลเป็นเท่าไร เมื่อมีความต้านทาน R และไม่มี R

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  15    V   เป็นโวลต์มิเตอร์มีความต้านทานสูงมาก  นำมาวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งดังรูป () ได้ 3 โวลต์  เมื่อวัดโดยใช้รูป  ()  ได้ 2 โวลต์  ความต้านทานภายในของถ่านเป็นเท่าใด

วิธีทำ

ตัวอย่าง  16    จากรูป  แบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังงานออกมา 10 จูลต่อคูลอมบ์  และพบว่าพลังงานสูญเสียในความต้านทาน R  มีค่าเท่ากับ 8 จูลต่อคูลอมบ์  จงหาความต้านทานภายในแบตเตอรี่ (กำหนดให้ความต้านทาน R เท่ากับ 10 โอห์ม)

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส