บทที่ 12

12.9.1  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  17   จากรูป  ถ้าต้องการให้แอมมิเตอร์  A  (เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า)  อ่านค่าได้ 2 แอมแปร์ สวิตซ์ B จะต้องบิดมาแตะกับจุด 1,2, 3 หรือ 4

วิธีทำ

ตัวอย่าง 18  วงจรนี้วัดความต้านทานระหว่างจุด A และ B ได้ 400 โอห์ม แต่เมื่อเอาลวดตัวนำมา
ช็อตระหว่างจุด A กับ C  และระหว่างจุด B กับ D จะวัดได้เพียง 300 โอห์ม   จงหา R1 และ R2

วิธีทำ

 

ตัวอย่าง  19   ความต้านทานอันหนึ่งประกอบด้วยลวดตันหลายเส้นต่อเข้าด้วยกัน ดังรูป  ลวดแต่ละเส้นทำด้วยทองแดงยาวเท่ากัน  แต่มีภาคตัดขวางต่างกัน  โดยอันที่อยู่ติดกันถัดไปทางขวามีรัศมีโตเป็น  เท่าของอันซ้ายมือของมัน   ความต้านทานสูงสุดเป็นเท่าไร  ถ้าลวดซ้ายมือสุดมีความต้านทาน 1 โอห์ม

วิธีทำ

ตัวอย่าง  20  จะวัดความต้านทานระหว่างจุด A กับจุด B ได้เป็นเท่าไร  ถ้า R เท่ากับ   โอห์ม

วิธีทำ

ตัวอย่าง  21  จากรูป  ความต้านทาน R เท่ากับ 10 โอห์ม ต่อขนานกันไม่สิ้นสุด  เมื่อเปิดสวิตซ์ S  อ่านค่าความต้านทานระหว่าง A กับ B ได้ 5 โอห์ม   ถ้าสับสวิตซ์ S  จะอ่านค่าความต้านทานได้เท่าไร

วิธีทำ

 

ตัวอย่าง  22    จากรูป  ให้หาความต้านทานรวมระหว่างจุด  A  และ  B  กำหนดให้เส้น  CD  ไม่มีความต้านทาน

วิธีทำ

ตัวอย่าง   23   จากรูป  ให้หาความต้านทานระหว่างจุด X และ Y  และถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด X และ Y เป็น 320 โวลต์   ให้หาความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด B และ Y  ด้วย

วิธีทำ

ตัวอย่าง  24   จากรูป   เซลไฟฟ้าไม่มีความต้านทานภายใน  จงคำนวณกระแส I และถ้า  R1  » R2   I   จะเป็นเท่าไร

วิธีทำ

ตัวอย่าง  25    เซลไฟฟ้าเซลหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 โวลต์  ความต้านทานภายใน 1.6 โอห์ม  ต่อเป็นวงจรกับความต้านทาน 4 โอห์ม  และ 6 โอห์ม  ซึ่งต่อขนานกันอยู่   จงหากระแสไฟฟ้าของวงจรและที่ไหลผ่านความต้านทาน  4 โอห์ม  และ 6 โอห์ม  

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  26   ความต้านทาน R1  และ R2  มีค่า 20,000 โอห์ม ตามลำดับ  ต่อในวงจรดังรูป  แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์  ถ้านำโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทาน 10,000 โอห์ม มาวัดคร่อม R2   โวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าได้เท่าไร

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  27  จากรูป  จงหา  RAB และ RCD  เมื่อ R1 = 10  โอห์ม,  R2 = 15 โอห์ม,  R3 = 20 โอห์ม,

R4 = 25 โอห์ม ,  R5 = 30 โอห์ม

วิธีทำ

 

ตัวอย่าง  28   ความต้านทาน  R1, R2 และ  R3  นำมาต่อกันหลาย ๆ แบบ  พบว่าได้ความต้านทานสูงสุด 10 โอห์ม  และต่ำสุด  1  โอห์ม  ถ้า R1  เท่ากับ  2 โอห์ม  จงหา R2 และ  R3

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14

 

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส