แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

Ca paci tor


คาปาซิเตอร์ เป็น component อย่างหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้มีคาปาซิแตนซ์ คงที่อยู่จำนวนหนึ่ง โดยปริมาณคาปาซิแตนซ์ (c) ในคาปาซิเตอร์เท่ากับอัตราส่วนระหว่างประจุ ไฟฟ้า ที่คาปาซิเตอร์เก็บได้ (Q) ต่อแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมคาปาซิเตอร์ (V) นั้น เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้คือ

C = Q/V

เราเรียกหน่วยของคาปาซิแตนซ์เป็น ฟารัด (Farad ; F) ตามชื่อของนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ คือ ไมเคิล ฟาราเดย์สัญลักษณ์ ของตัวเก็บประจุดังรูปด้านล่าง


การคำนวนค่า capacitance ในวงจรไฟฟ้ามี 2 แบบคือ ต่อ แบบอนุกรมและ ขนาน

ความจุรวม 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ...

ความจุรวม C = C1 = C2 = ...

 

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น