แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
ส่ง mail
 
Di ode

ไดโอดผลึก:

วัตถุกึ่งตัวนำแบบ N-type
เกิดจากการเอาสารเยอรมาเนียมบริสุทธิ์ ซึ่งไม่ยอมให้ไฟฟ้าผ่าน ผสมกับธาตุสารหนู การผสมนี้ต้องมีอัตราส่วนพอเหมาะ ถ้าผสมมากหรือน้อยเกินไป ก็จะไม่เกิดสารกึ่งตัวนำ ผสมแล้วจะมีอิเล็กตรอนเกินมา เพื่อให้นำ กระแสได้บ้าง
วัตถุกึ่งตัวนำแบบ P-type
เกิดจากการเอาสารเยอรมาเนียมบริสุทธิ์ผสมกับธาตุโบรอน ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ
สารที่เอามาเติมกับสารเยอรมาเนียมนี้ เราเรียกว่า สารอสุทธิ (IMPURITY) สาร P-type นี้ ผสมแล้วอิเล็กตรอนของเยอรมาเนียมจะหายไป 1 ตัว เพราะไปอยู่กับโบรอน เยอรมาเนียมเกิดการขาดอิเล็กตรอน จึงมีประจุบวกมากกว่าประจุลบ
ถ้าเราเอาผลึกเยอรมาเนียม ชนิด P กับ N มาเชื่อมตามแนว AB (ดังรูป) เราจะเรียกว่า ไดโอดผลึก (Crystal diode) ซี่งมีคุณสมบัติการ นำไฟฟ้า แบบกึ่งตัวนำ


รูป ก. ยังไม่สับสวิทซ์ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น

รูป ข. อิเล็กตรอนจาก N-type ถูกผลัก ผ่านแนว AB ไปสู่ P-type ที่ขาด อิเล็กตรอน เมื่อถูกผลักจากขั้วลบ และถูกดูดจากขั้วบวก อิเล็กตรอนจึงกระโดดไปเรื่อยๆ นั่นคือ เกิดกระแสไฟฟ้าไหล

รูป ค. เอา P-type กับขั้วลบ และ N-type กับขั้วบวก ขั้วบวกดูดอิเล็กตรอน มาออกันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ข้ามไปหา P-type ไม่ได้ จึงไม่มีกระแสไหล
แนว AB ในข้อ ข. เรียกว่า ขั้วความต้านทานต่ำ (low resistance barrier)
แนว AB ในข้อ ค. เรียกว่า ขั้วความต้านทางสูง (high resistance barrier)


ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น