แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

Dy namo

ไดนาโม:


ไดนาโม คือ "เครื่องมือเปลี่ยนพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า"
สิ่งที่ช่วยจ่ายกระแสออกเป็นกระแสตรงหรือสลับ คือ วงแหวน มีอยู่ 2 ชนิด
1. วงแหวนลื่น (Slip Rings) เป็นวงแหวนทองแดงวงกลม มีหน้าที่จ่ายกระแสสลับจาก ขดลวดอาร์เมเจอร์ ออกไปสู่วงจรภายนอก ใช้กับไดนาโมกระแสสลับ
2. วงแหวนแยก (Split Rings) เป็นวงแหวนผ่าซีก แต่ละซีกต่ออยู่กับปลายขดลวด อาร์เมเจอร์แต่ละข้าง วงแหวนชนิดนี้มักเรียกว่า Commutator มีหน้าที่เปลี่ยนกระแสสลับจากขดลวดอาร์เมเจอร์ เป็นกระแสตรง ใช้กับไดนาโม กระแสตรง
วงแหวนแต่ละข้างจะเป็น Slip Rings หรือ Commutator ก็ตาม จะมีแท่งคาร์บอน ซึ่งต่ออยู่กับวงจรภายนอก มาแตะสัมผัสอยู่กับวง แหวน เรียกว่า แปรง (Brush) เพื่อรับไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ ออกไปสู่วงจรภายนอก

 

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น