แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
ส่ง mail
 

Kir schoff's L aws

กฎของเคอร์ชอฟฟ์:

เคอร์ชอฟฟ์ ได้ดัดแปลงกฎของโอห์มขึ้น เพื่อให้ใช้สะดวกในวงจรไฟฟ้าธรรมดาและซับซ้อน
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ มี 2 ข้อ
กฎข้อที่ 1 ที่จุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่จุดนั้นทั้งหมด ย่อมเท่ากับ กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดนั้นทั้งหมด

I1+I2 = I3+I4I5กฎข้อที่ 2 ในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจรใดๆ ผลบวกทางพีชคณิตของผลคูณ ระหว่างกระแส ไฟฟ้า กับความต้านทานตลอดวงจรนั้นย่อมเท่ากับ แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมตลอดวงจรนั้นผลบวกทางพีชคณิตของ IR ตลอดวงจร = IR + Ir

แรงเคลื่อนไฟฟ้าตลอดวงจร = E

ฉะนั้น IR + Ir = E


 

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น