แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

Resistor

ตัวต้านทาน หรือ Resistor มีหน้าที่คือ ช่วยควบคุมค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้คือ

  1. จำกัดขนาดของกระแสไฟฟ้าให้มีค่าได้ตามต้องการ
  2. ลดแรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าให้มีค่าได้ตามต้องการ
  3. แบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับโหลดแต่ละประเภท
  4. ทำให้คาปาซิเตอร์คายประจุไฟฟ้า

ตัวต้านทานส่วนใหญ่ทำจากโลหะผสมบรรจุอยู่ในวัสดุรูปทรงกระบอก มีสัญลักษณ์ดังรูปด้านล่างสูตรการคำนวนความต้านทานในวงจรมี 2 แบบคือ ต่อแบบขนานและแบบอนุกรม

ความต้านทานรวม R = R1 + R2 +...

ความต้านทานรวม 1/R = 1/R1 +1/R2 +...

 

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น