แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

Elec trical Cell

การต่อ cell ไฟฟ้า
1. การต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม เป็นการนำเซลไฟฟ้ามาต่อเรียงแถวเดียวโดยนำเอาขั้วบวกต่อกับขั้วลบ และขั้วลบต่อกับขั้วบวกไป เรื่อยๆดังรูป

ผลของการต่อ คือ
1. กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทุกเซลเท่ากันหมด และเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรภายนอก 
2. แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม = ผลบวกของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละเซลล์ E รวม = E1 + E2 +..
3. ความต้านทานภายในรวม = ผลบวกความต้านทานภายในแต่ละตัว
จาก ผล 3 ข้อ นี้เราจึงสรุปได้ว่า ถ้ามีเซลไฟฟ้า n เซล

I = nE / (R+nr)

2. การต่อเซลไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการต่อ เซลไฟฟ้าโดยนำเอาปลายขั้วบวกมาต่อรวมกันที่จุดๆหนึ่ง และปลายขั้วลบมาต่อรวมกันที่ อีกจุดหนึ่ง ดังรูป

ผลของการต่อเซลแบบขนาน คือ
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม = แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลเพียงเซลเดียว E รวม = E เซลเดียว
2. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจร = ผลบวกของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลแต่ละเซล I = I1 + I2 + I3+..
3. ความต้านทานภายในรวมมีค่าลดลง 1/r รวม = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + ...
จากผล 3 ข้อนี้จึงหา I ได้จาก

I = E / (R+ R/n)

3. การต่อเซลไฟฟ้าแบบผสม เป็นการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานรวมกัน โดยเซลแต่ละ แถวต่อแบบอนุกรมกัน และทุกแถวนำมาต่อแบบขนาน ในการต่อเซลแบบนี้จำนวนเซล ในแต่ละแถวต้องมีค่าเท่ากัน ดังรูป

ผลของการต่อเซลแบบผสม คือ
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม = ผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละแถว
2. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจร = ผลบวกของกระแสไฟฟ้าในแต่ละแถว
3. ความต้านทานภายในรวม = ความต้านทานภายในของทุกแถวต่อขนานกัน
ถ้า ให้ x = จำนวนเซลในแต่ละแถว y = จำนวนแถว จะได้


I = E / (R/x + r/y)

 

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น