แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

Short Circuits

การลัดวงจรในที่นี้หมายถึง ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าถูกลัดวงจร ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ตัวต้านทานนั้น แต่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจรแทน

ตัวต้านทานใดๆ ในวงจรไฟฟ้าเมื่อถูกลัดวงจร กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน ย่อมมีค่าเป็นศูนย์ ทั้งนี้เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจร เนื่องจากมีค่าความต้านทานต่ำกว่า R กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจร (Iss)นี้ มีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานขณะที่ยังไม่ลัดวงจร (I) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

Iss = I (R/R+0) = I


Best veiw with Netscape 4.0 or Higher 640x480 dpi (Font 16)/CENTER>

Create on 20 January 2000

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น