แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

Sol ar Cell

เซลล์สุริยะ:

คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่สามารถแปลงแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดย อาศัยคุณสมบัติ ความไวแสงของโลหะกึ่งตัวนำ คือ เมื่อมีแสงตกกระทบแผ่นโลหะนี้ จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าออกมาได้

ใช้โลหะ Silicon โดยใส่สารบางชนิดลงไป เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างภายใน แต่ยังอยู่ในสภาพเป็นกลาง โดยมี Free electron มากขึ้น (ของ จริงด้านนี้จะฉาบด้วยสารโปร่งใส ป้องกันการสะท้อนแสง คือ ให้ดูดแสงมาใช้งานมากที่สุด

ใช้โลหะ Silicon แต่เติมสารอีกชนิดหนึ่งลงไป ทำให้พร้อมจะรับ electron แสง เรียกว่าเกิด Hole

เมื่อต่อกันครบวงจร ดังรูป P-type จะดูดอิเล็กตรอนเข้ามาทางขวา (ดังรูป) มีอยู่ตรงรอยต่อ (Junction) ทำให้ด้านขวามือเป็น -
เมื่อโปรตอนจากแสงมากระทบ จะทำให้ +,- ซึ่งเป็นกลางแยกออกจากกัน เรียกว่า Hole-Pair ทำให้ประจุ - จากขวาวิ่งผ่าน Junction ไป ทางซ้ายเป็นการเคลื่อนที่ของประจุ -, (ทวนเข็มนาฬิกา) ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เคลื่อนที่ไปในทิศสวนกลับ คือ ตามเข็มนาฬิกา

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น