3-3-6 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

3.9   โปรตอนตัวหนึ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา ด้วยความเร็ว  2 x 107 เมตร/วินาที  โปรตอนเป็นอนุภาคมีประจุไฟฟ้า +1.6 x 10-19 คูลอมบ์   มีมวล  1.67 x 10-27 กิโลกรัม  จงคำนวณหาแรงที่กระทำต่อโปรตอน  และรัศมีทางเดินทางโปรตอนในสนามแม่เหล็กนี้ เมื่อ

ก.  โปรตอนทำมุมฉากกับสนามแม่เหล็ก

ข.  โปรตอนทำมุม 30O กับสนามแม่เหล็ก

3.10   อนุภาคมวล 0.5 กรัม มีประจุไฟฟ้า 2.5 x 10-8 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามแนวระดับขนาด 6 x 104 เมตร/วินาที  เข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาดหนึ่งแล้วก็ยังเคลื่อนที่ต่อไปได้ในแนวระดับขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กนี้ มีลักษณะอย่างไร

3.11  (ก)  อิเล็กตรอนที่มีความเร็ว 107 เมตร/วินาที  ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด 10-4 เทสลา  จะมีแรงกระทำขนาดเท่าใดในหน่วยนิวตัน

 (ข)    ถ้าสนามแม่เหล็กนั้นสม่ำเสมอ  อิเล็กตรอนจะวิ่งโค้งด้วยรัศมีความโค้งเท่าใด

3.12   จุด A และ B เป็นจุด 2 จุดอยู่ในแนวระดับห่างกัน 10 ซ.ม.  อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีความเร็วต้นขึ้นในแนวดิ่งผ่านจุด A ด้วยความเร็ว 107 เมตร/วินาที  จงหาขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กที่จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จาก A ไปยัง B  เป็นเส้นโค้งที่มี AB เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จาก  A ไปยัง B  ตามเส้นโค้งดังกล่าวด้วยเวลาเท่าไร

3.13   อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 x 107 ms-1  เข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  ขนาด B = 1.13 x 10-3  tesla (Weber/m2)  โดยทิศทางที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กตลอดเวลา  ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นวงกลม  รัศมีของการเคลื่อนที่และความถี่ของการหมุนจะมีค่าเท่าไร

3.14  อิเล็กตรอนและอนุภาคอัลฟามีมวล 9.1 x 10-31 kg. และ 6.67 x 10-27 kg  ตามลำดับ  อนุภาคทั้งสองชนิดต่างก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาดเดียวกันด้วยความเร็วในแนวสัมผัสเท่ากัน  จงหาอัตราส่วนของความถี่ของการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้งสอง

3.15  กำหนดให้  ประจุของอิเล็กตรอน   e =  1.6 x 10-19  C

                                                         มวลของอิเล็กตรอน   me = 9 x 10-31  kg

แอโนดของหลอดวิทยุมีศักย์เป็นบวก  320 โวลท์  เทียบกับแคโทดอิเล็กตรอนหลุดออกจากแคโทดจะถึงแอโนดด้วยพลังงานจลน์เท่าใดในหน่วยจูล  ความเร็วของอิเล็กตรอนที่ถึงแอโนดเป็นเท่าใดในหน่วยเมตร/วินาที (เลขนัยสำคัญสองตัว)

3.16  อิเล็กตรอน m ประจุ e   วิ่งผ่านความต่างศักย์ไฟฟ้า V  โดยตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B  สม่ำเสมอ  จงแสดงว่ารัศมีของทางเดินของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กคือ

3.17  ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลอิเล็กตรอน โดยใช้หลอด "ตาแมว"  ได้จัดค่าความต่างศักย์ระหว่างแคโทดกับแอโนดรูปก้นกะทะเท่ากับ 180 โวลท์  ถ้ากระแสที่ผ่านขดลวดโซลินอยด์ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก  5 x 10-3 เทสลา  และทราบว่าอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้า -1.6 x 10-19 คูลอมบ์ และมีมวล 9 x 10-31  kg  จงหาว่า

ก.   อัตราเร็วของอิเล็กตรอนขณะวิ่งถึงแอโนดเป็นเท่าไร

ข.  ขณะถึงแอโนดอิเล็กตรอนจะวิ่งด้วยรัศมีความโค้งเท่าไร

3.18  (ก)  จงหาความเร็วของอิเล็กตรอนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กขนาด 34 x 104  โวลท์/เมตร  และ 2 x 10-3   เทสลา ตามลำดับ  โดยสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และแนวของอิเล็กตรอนตั้งฉากกัน  แล้วปรากฏว่าลำอิเล็กตรอนไม่เบี่ยงเบน

(ข)   จงเขียนลักษณะของเวกเตอร์ทั้งสามในช้อ (ก)

(ค)  ถ้าเอาสนามไฟฟ้าออกไป อิเล็กตรอนจะมีรัศมีทางเดินเท่าไร

3.19   ตามรูป จงหาทิศทางของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ทำให้อิเล็กตรอนไปชนฉากในส่วนที่ 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ

3.20  อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลม  รัศมี 1.2 ซ.ม.  ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กค่าสม่ำเสมอค่าหนึ่งด้วยความเร็ว 106  เมตร/วินาที  ค่าฟลั๊กในวงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี้มีค่าเท่าไร

3.21   เส้นลวดยาวมีกระแสไฟฟ้าขนาด 1.5 A  ถ้าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งกำลังวิ่งด้วยความเร็ว 5 x 104 ms-1   ขนานกับเส้นลวดโดยห่างจากลวด 0.1 m  ในทิศทางเดียวกับกระแส  แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กเนื่องจากไฟฟ้าที่กระทำต่ออิเล็กตรอนจะมีค่าเท่าไร

          

หน้า  1    2   3    4   5    6    7     8      9  

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก