โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับมิเตอร์แบบต่างๆ

3.28   จงหาค่าแรงหมุนสูงสุดที่เกิดบนวงลวดขนาด 5 cm x 12 cm  จำนวน 600 รอบ มีกระแสไฟฟ้า 10-5  แอมแปร์  ในสนามแม่เหล็ก  0.10  W/m2

3.29   ขดลวดของกัลวานอมิเตอร์แบบหมุนขดลวดมีจำนวน 50 รอบและพื้นที่ 6 ตร.ซม.  ค่าสนามแม่เหล็กที่ใช้ทำให้แกว่งมีค่า  100 เกาส์  ในแนวรัศมีและค่าคงที่ของการบิดของสปริงมีค่า = 0.1  ไดน์ ซม./องศา  จงหาค่ามุมที่เบี่ยงเบนไปเมื่อมีกระแสไหลผ่านขนาด 1  มิลลิแอมป์

3.30  มิเตอร์ขนาด 0.2 แอมแปร์  มีขดลวด  120 รอบ  ในการซ่อมตัดขดลวดมิเตอร์ไป 5 รอบ ช่วงของมิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

3.31  กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 100 โอห์ม  ถ้ากระแสไฟฟ้า  2 x 10-7  แอมแปร์  ไหลผ่านเข็มจะแกว่งสุดสเกล  ต้องการใช้กัลวานอมิเตอร์นี้ไปวัดกระแสให้อ่านเต็มสเกล  1 แอมแปร์จะต้องใช้ตัวความต้านทาน  (1)  ขนาดกี่โอห์มมาต่อ   (2)   และต่อแบบอะไร

3.32 มิเตอร์ขนาด 0.01  แอมแปร์  ดังรูป  มีความต้านทาน  4  จงหาค่าความต้านทานที่ใช้ทำให้เป็นแอมมิเตอร์ซึ่งมีช่วงขนาด  0.1 แอมป์  และ 5  แอมป์ ตามลำดับ

3.33   ถ้าต้องการเปลี่ยนกัลวานอมิเตอร์ขนาด 50 ไมโครแอมป์, 2000 โอห์ม  ให้เป็นโวลท์มิเตอร์ขนาด 100 โวลท์  จะต้องทำอย่างไร

3.34   ตามรูปแสดงการต่อวงจรภายในของโวลท์มิเตอร์ ซึ่งมีขั้วบวกไว้ว่า +, 3V, 15V, 150V   ความต้านทานภายในของขดลวด  RG   มีค่า  15  โอห์ม  และกระแสไหลผ่านได้สูงสุด  1 มิลลิแอมป์  จงหค่าค่าความต้านทาน  R1, R2, R3   และความต้านทานทั้งหมดของแต่ละสเกล

3.35   วงจรของโอห์มมิเตอร์โดยทั่วไปเป็นดังรูป  เมื่อ m เป็นมิเตอร์ขนาด 1 มิลลิแอมป์ มีความต้านทาน 100  โอห์ม  แบตเตอรี่  B  มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  3 โวลท์  โดยที่ไม่คิดค่าความต้านทานภายใน  ถ้า R  ถูกเลือกจนกระทั่งว่าเมื่อปลาย  a  ต่อกับปลาย b (Rx= 0)  มิเตอร์อ่านค่ากระแสได้สูงสุด  แต่เมื่อแยกจาก b  (Rx = a)  ค่ามิเตอร์  อ่านศูนย์  Rx  อื่น ๆ จะทำให้กระแสอ่านค่าได้ระหว่าง  0 ถึง 1 มิลลิแอมป์

3.36   วงจรตามรูป แสดงลักษณะของวงจรภายในของมัลติมิเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งมีขีดความสามารถวัดกระแสได้ 100  มิลลิแอมป์ และ  10 mA  วัดความต่างศักย์ได้ 1 โวลท์ และ 10  โวลท์  และใช้วัดความต้านทานได้   ถ้าขดลวดกัลวานอมิเตอร์มีชนาด 100 ไมโครแอมป์  1000  โอห์ม  และเซลล์มีขนาด 6 โวลท์ โดยไม่คิดความต้านทานภายใน  จงหาค่าความต้านทานที่ใช้ในมิเตอร์นี้

3.37   โวลท์มิเตอร์   V  ตามรูป   อ่านค่าได้ 117  โวลท  ์และแอมมิเตอร์อ่านได้ 0.130  แอมป์  ความต้านทานของโวลท์มิเตอร์มีค่า 9000  โอห์ม  ของแอมป์มิเตอร์มีค่า  0.015  โอห์ม  จงคำนวณหา    a)  ความต้านทาน     b)   กำลังงานที่จ่ายให้

3.38  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วยความต้านทาน 10 โอห์ม และแบตเตอรี่ขนาด 15 โวลท์,  5  โอห์ม   ถ้าใช้โวลท์มิเตอร์ขนาดความต้านทาน  10  โอห์ม และ 104 โอห์ม  วัดความต่างศักย์  ค่าที่วัดได้แต่ละครั้งจะผิดไปเท่าไร

3.39   กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน  5000  โอห์มต่ออย่างอันดับกับเซลล์ไฟฟ้า  (ความต้านทานต่ำมาก)  และความต้านทาน   102,000  โอห์ม  ปรากฏว่าเข็มกัลวานอมิเตอร์จะกระดิกไปจำนวนหนึ่ง  ถ้าเปลี่ยนความต้านทาน  102,000  โอห์ม ให้เป็น  2000  โอห์ม  จะต้องต่อชันท์ความต้านทานเท่าใดเข้ากับกัลวานอมิเตอร์  เข็มกัลวานอมิเตอร์จึงจะกระดิกอยู่เท่าเดิม

3.40  ตามรูป  เป็นวงจรของมอเตอร์กระแสตรงแบบชันท์ ทำงานด้วยไฟตรงขนาด  120  โวลท์  ความต้านทานของขดลวดสนาม  Rf  เป็น  240  โอห์ม  ความต้านทานของขดลวดอาเมเจอร์ Ra  มีค่า  3 โอห์ม   เมื่อมอเตอร์หมุนจะมีแบคอีเอมเอฟในทิศที่เขียนไว้ตามลูกศร  มอเตอร์ใช้กระแส  4.5  แอมป์

จงคำนวณหา

  1. กระแสของขดลวดสนาม
  2. กระแสของขดอาเมเจอร์
  3. ค่าแบคอีเอ็มเอฟ
  4. อัตราการเกิดความร้อนในขดสนาม
  5. อัตราการเกิดความร้อนในอาเมเจอร์
  6. กำลังงานที่ป้อนให้กับมอเตอร์
  7. ประสิทธิภาพของมอเตอร์
  8. ประสิทธิภาพของมอเตอร์  ถ้ามีการสูญเสียจากความเสียดทานและขดลวด  50  วัตต์

3.41  มอเตอร์กระแสตรงแบบขนานหมุนตามปกติด้วยขนาด 2 กำลังม้า  เมื่อกระแสในขดอาเมเจอร์มีค่า  7.0  แอมป์  และความต่างศักย์  220  โวลท์

(ก)   ค่าแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าเหนี่ยวนำย้อนกลับ  (back  emf.)  ของมอเตอร์มีขนาดเท่าไร

(ข)  ความร้อนที่เกิดขึ้นในอาเมเจอร์มีขนาดเท่าไร

3.42  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวหนึ่งมีแผ่นป้ายบอกไว้ว่า  2H.P. 24 V. 69A  จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เป็นเปอร์เซ็นต์   กำหนดให้  1 H.P.  =  746  W  (ให้ตอบตัดทศนิยมทิ้ง)

 

          

หน้า  1    2   3    4   5    6    7    8    9    10    11   12   13

 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก