3.7   โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

3.43   ตามรูป  ขดลวดถูกพันเป็น 2 ชั้นที่ปลายขด  ab  ต่อกับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้า   จงหาทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ไหลผ่านความต้านทาน  R เมื่อ

(ก)   กระแสในขด  A  เพิ่มจาก  a  ไป  b

(ข)  กระแสในขด  A กำลังลดจาก  a ไป b

(ค)  กระแสในขด  A  กำลังเพิ่มจาก  b  ไป a

3.44   ตามรูป  จงหาทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในความต้านทาน  ab เมื่อ

ก.  ขณะสับสวิทซ์  S  ลง

ข.  สับสวิทซ์  S ขึ้น

ค.  สับสวิทซ์  S  ลงแล้วนำขด B  เข้าใกล้ขด A

ง.  สับสวิทซ์  S  ลงแล้วเป็นเวลา ๆ วินาที

จ. ลดความต้านทาน  R

3.45   จงพิสูจน์ว่าเมื่อเส้นลวดยาว 1 เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก  B  ด้วยความเร็ว v  จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดระหว่างปลายเส้นลวดเท่ากับ  1vB

3.46  จงแสดงการหาสูตรแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของไดนาโม และถ้าขดลวดมีพื้นที่ 300 cm2 จำนวน 20 รอบ  หมุนด้วยความเร็ว  1800  รอบ/นาที  รอบแกนตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด 0.214  เทสลา จงคำนวณหา

(ก)  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อขดลวดหมุนจากระนาบตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กไป 90o 

(ข)  แรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะที่ระนาบของลวดทำมุม  60o  กับสนามแม่เหล็ก

3.47   ไดนาโมกระแสสลับเครื่องหนึ่ง ประกอบไปด้วยขดลวดขนาด 0.15  x 0.3 ตร.ม. จำนวน 25 รอบ  ค่าสนามแม่เหล็กที่ใช้มีค่า  0.8  เวบเบอร์/ตร.ม. ถ้าขดลวดหมุนด้วยอัตราเร็ว 1800 รอบ/นาที  จงหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุดและค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะที่ระนาบของขดลวดทำมุมกับสนามแม่เหล็กเป็นมุม 30o , 45o  และ 60o ตามลำดับ

3.48   ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟตัวหนึ่งมีจำนวน 500 รอบ  ถ้าต้องการแปลงไฟจาก 220 โวลท์ให้เหลือ   110, 9  และ 6 โวลท์จะต้องใช้ขดลวดขนาดเดียวกันกี่รอบสำหรับขดทุติยภูมิ

3.49  หม้อแปลงไฟฟ้าอันหนึ่งมีประสิทธิภาพ   92%  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขนาด 2  แอมป์  150  โวลท์  มาเข้าขดลวดปฐมภูมิ  จะเกิดกระแสไฟฟ้าขนาด 0.1  แอมป์  ที่ขดทุติยภูมิ  จงหาว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขดทุติยภูมิมีค่าเท่าไร

3.50  หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องหนึ่งมีขดลวดปฐมภูมิ  100  รอบ  ขดลวดทุติยภูมิ 500  รอบ  เมื่อขดปฐมภูมิมีไฟฟ้าขนาด 120  โวลท์   3  แอมแปร์  ผ่านและคิดว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานเป็นพลังงานรูปอื่นเลย ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ขดทุติยภูมิจะมีค่าเท่าไร

          

หน้า  1    2   3    4 

 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก