แบบฝึกหัด 3.2

1. ตามรูปข้างล่างนี้ จงเติมเวกเตอร์ของแรง , สนามแม่เหล็ก , กระแสไฟฟ้า หรือความเร็วที่ขาดไปให้ครบ ตามระบบแกนมุมฉากแบบ 3 มิติ

2. จงเติมเวกเตอร์ของแรงในระนาบ (2 มิติ) ต่อไปนี้

3. ตามรูปข้างล่างนี้ รูปที่แสดงความสัมพันธ์ของความเร็ว สนามแม่เหล็กและแรงได้ถูกต้องคือ
ฟิสิกส์ราชมงคล

4. โปรตอนอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.6 x 10 7เมตร/วินาที เข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาด 0.334 เทสลาในทิศทางตั้งฉากกัน จงหาแนวทางเดินของโปรตอนนี้
วงกลมรัศมี 0.125 เมตร
รูปเกลียวรัศมี 0.25 เมตร
วงกลมรัศมี 0.5 เมตร
วงกลมรัศมี 2 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

5. ถ้าโปรตอนในข้อ 4 เข้ามาในสนามแม่เหล็กในทิศทำมุม 30 องศา กับสนามแม่เหล็กคาบการเคลื่อนที่ของโปรตอนนี้จะมีค่าเท่าไร (ไมโครวินาที)
9.6
0.96
0.196
0.96 x 10 7
ฟิสิกส์ราชมงคล

6. ตามโจทย์ข้อที่ 4 โปรตอนนี้จะตีวงเป็นวงกลมด้วยขนาดความถี่เท่าไร (รอบ/วินาที)
1.6 x 10 6
3.2 x 10 7
5.1 x 10 7
5.1 x 10 6
ฟิสิกส์ราชมงคล

7. อิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 7 เมตร/วินาที ในทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมีค่า 3 มิลลิเทสลา อิเล็กตรอนนี้จะถูกแรงกระทำเท่าไร ในทิศทางใด (นิวตัน,ทิศ)
5 x 10 -16 , ลง
4.8 x 10 -15  , ขึ้น
3.2 x 10 -15 , ขึ้น
4.8 x 10-15 ,ลง
ฟิสิกส์ราชมงคล

8. อนุภาคประจุไฟฟ้า q มีมวล m ถูกเร่งจากสภาพหยุดนิ่งด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า V เข้าสู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B อย่างสม่ำเสมอในทิศทางตั้งฉากกัน จะมีรัศมีความโค้ง
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. อนุภาคโปรตอนถูกเร่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาด 3.34 เทสลา ด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า 334 โวลท์ ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะตีวงด้วยขนาดรัศมีเป็นเมตรได้
0.625
2.5 x 10-3
7.9 x 10 -2
6.25 x 10 -5
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. อนุภาคอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.6 x 10 6 เมตร/วินาที เข้าทำมุม 60 องศากับสนามแม่เหล็กขนาด 3.14 เทสลา เมื่อเคลื่อนที่ได้ครบ 1 รอบ จะอยู่ห่างจากจุดเดิมเป็นเมตรได้
18.2 x 10 -6
9.1 x 10 -6
1.0 x 10 -3
9.1 x 10 -2
ฟิสิกส์ราชมงคล

          

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก