ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 แมกนีเซียม

       แมกนีเซียม มีความหนาแน่น 1.74 kg/dm3 จุดหลอมเหลว  650°C  แมกนีเซียมเป็นโลหะที่มีความสำคัญ  อีกชนิด
หนึ่ง และถูกนำมาใช้งานทางด้านการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะอื่นๆคุณสมบัติที่เด่นที่สุดคือเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบานอก
จากนั้นยังมีคุณสมบัติดังนี้คือมีคุณสมบัติในการแปรรูปบนเครื่องจักรดีมากและมีความแข็งแรงซึ่งความแข็งแรงนั้นจะขึ้นอยู่ 
กับความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าใด ความแข็งแรงก็ยิ่งลดลงด้วยเหตุนี้แมกนีเซียมเกือบทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้จึงอยู่ในรูป
ของ แมกนีเซียมผสม แมกนีเซียมผสม สามารถ แบ่งแยกได้เป็น  2 ประเภท คือ แมกนีเซียมเหนียวผสม แมกนีเซียมหล่อ 
ผสมและแมกนีเซียมผสมดังกล่าวนี้ ยังสามารถชุบแข็งได้ดีทนต่อการกัดกร่อนของบรรยากาศได้ดี แต่จะสามารถลุกเป็นไฟ
ได้โดยง่ายซึ่งในการดับไฟที่เกิดจากแมกนีเซียมนี้  จะต้องใช้ทรายดับห้ามใช้น้ำดับ  เพราะจะไม่สามารถดับได้โลหะแมกนี
เซียมนี้เตรียมได้จากน้ำทะเลและแร่หินปูนโคโลไมต์
       แมกนีเซียมผสมสามารถปาดผิวได้ง่าย และขึ้นรูปด้วยการ รีด ดึง ตี ได้โดยง่าย โดยสามารถทำเป็นแผ่น  เส้นท่อนำไป
ใช้ทำดอกไม้ไฟ พลุ และใช้เป็นวัสดุผสม เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นในโลหะต่าง ๆ เช่น อะลูมิเนียมผสมทองแดงผสม
หรือ เหล็กหล่อเหนียว และทำหลอดไฟวาบเป็นต้นอนึ่ง แมกนีเซียมผสมถ้าถูกน้ำจะเกิดการกัดกร่อน และในการประกอบชิ้น
ส่วนที่ทำจากแมกนีเซียม กับโลหะหนัก จะต้องทาจาระบีทาสีหรือใช้ถุงพลาสติกหุ้มเป็นฉนวนเอาไว้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดไฟฟ้า
ต่างศักย์ ทำให้เกดการกัดกร่อนได้ง่าย
 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา