ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 ทองเหลือง

       ทองเหลือง เป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี มีสีเหลืองเป็นโลหะหนักผสมที่ใช้งานกันมากโดยทั่วไปทองเหลือง
จะมีทองแดงผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ50แต่ถ้ามีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ70ขึ้นไปเราเรียกโลหะนี้ว่าทอมบัค(Tombak)
แต่โดยทั่วไปทองเหลือง จะไม่ทนต่อการผุกร่อนทองเหลืองสามารถ นำไปใช้ทำเป็นโลหะประณีตต่าง ๆ ชิ้นส่วนเครื่องมือกล
ที่ต้องสวมอัดขณะร้อน ชิ้นส่วนนาฬิกา และตัวใบเครื่องกังกัน เป็นต้น
 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา