ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 โลหะซินเตอร์

        หมายถึงโลหะที่ผลิต จากผงโลหะหลายชนิดที่มีความละเอียดมากนำมาอัดขึ้นรูปและอบด้วยความร้อนสูงโดยมีรายละ
เอียดขั้นตอนการผลิตดังนี้

นำโลหะผสมบดให้เป็นผงละเอียด

นำผงโลหะที่บดจนละเอียดแล้วอัดขึ้นรูปในแบบอัดตามลักษณะงานที่ต้องการ

ผงอัดที่อัดขึ้นรูปแล้ว ต้องนำไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 800 - 1000° C ขณะอบต้องป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนโดย
ใช้แก๊สเฉื่อยปกคลุม

จากนั้นนำไปขึ้นรูปตามต้องการ และนำไปอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 1400 - 1700 ° C จะทำให้เกดโลหะซินเตอร์ที่มี 
ความแข็งแรงยิ่งขึ้นโลหะซินเตอร์เมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตเรียบร้อยแล้ว จะมีคุณสมบัติทนความร้อนสูง มีความแข็งแรงและ
ทนต่อการกัดกร่อน มีความเปราะ แตกหักง่ายเนื่องจากมีรูพรุนจึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ทำเครื่องมือตัดที่มีความคมมาก ๆ ได้เป็นอย่างดี วัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ทำโลหะซินเตอร์ได้อย่างเหมาะสมนั้น ได้แก่ ผงทังสเตนคาร์ไบด์ ผงโคบอลต์ และ
ผงไทเทเนียมคาร์ไบด์ เป็นต้น
 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา