ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 โครงสร้างของอะตอม

      ส่วนประกอบของอะตอม  จากสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับอะตอม จึงสามารถสรุปได้ว่า อะตอมเป็นสิ่งที่เล็ก ที่สุดของ
ธาตุที่ประกอบด้วย อิเล็กตรอนโปรตอน และนิวตรอน อนุภาค ทั้ง 3 อนุภาคนี้ ต่างก็เหมือนกันตรงที่มีขนาดเล็กมากอยู่ภาย
ในอะตอมและเป็นอนุภาคไฟฟ้าโดยจะมีโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยู่ตรงกึ่งกลางของอะตอมซึ่งเรียกว่านิวเคลียสสำหรับ
อิเล็กตรอน นั้น จะเคลื่อนไหวอยู่ในวงโคจรรอบ ๆ นิวเคลียส สำหรับอะตอมนั้น เมื่อเป็นอิสระ จะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็ก
ตรอนเท่ากัน และน้ำหนักของอะตอมเท่ากับน้ำหนักของโปรตอนรวมกับนิวตรอน ซึ่งจำนวนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนที่อยู่ใน
อะตอมแต่ละอะตอมนั้นจะมีชื่อเรียกว่า เลขอะตอม (Atomic Number)

 วงโคจรของอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่โดยรอบนิวเคลียส และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั้นจะมีลักษณะที่แตก 
ต่างกันเป็นชั้นๆและในแต่ละชั้นก็จะมีระดับพลังงานที่แตกต่างกันด้วย ชั้นของการเคลื่อนที่เหล่านี้เราเรียกว่าเชลล์ (Shell) หรือออบิต (Orbit) ซึ่งในแต่ละเชลล์นั้นจะมีจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ลำดับของเชลล์
ชื่อเชลล์
จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุด
เชลล์วงในสุด
เชลล์วงที่ 2
เชลล์วงที่ 3
เชลล์วงที่ 4
เชลล์วงที่ 5
เชลล์วงที่ 6
   เชลล์ เค (Shell - K)
   เชลล์ แอว (Shell - L)
   เชลล์ เอ็ม (Shell - M)
   เชลล์ เอ็น (Shell - N)
   เชลล์ โอ (Shell - O)
   เชลล์ พี (Shell - P)
2 ตัว
8 ตัว
18 ตัว
32 ตัว
18 ตัว
8 ตัว

                             ตารางแสดงจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละเชลล์ 


                                      

รูป ลักษณะของเชลล์และจำนวนอิเล็กตรอน


                             รูป                             ลักษณะของเชลล์และจำนวนอิเล็กตรอน 

จากรูป จะพบว่าจำนวนอิเล็กตรอนเป็นไปตามเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้ว ในตอนต้น ซึ่งจะทำให้อะตอมนั้น มีความเสถียรมาก (Stable) แต่ในบางครั้งจำนวนอะตอมในแต่ละเชลล์จะไม่ครบตามเงื่อนไขซึ่งจะเกิดขึ้นที่เชลล์นอกสุด
(Outer Valence Shell)และเราเรียกเชลล์นอกสุดนี้ว่าเวเลนซ์เชลล์(Valence Shell)นอกจากนั้นแล้วจำนวนอิเล็กตรอน
ที่เชลล์นอกสุดเราก็เรียกชื่อว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electrons)เวเลนซ์อิเล็กตรอนมี ความสำคัญอย่างไร คงจะ 
ตอบได้ว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอนนั้นจะช่วยบอกให้เราทราบว่า ธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันก็จะมีคุณสมบัติคล้ายคลึง กัน
ด้วยดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนและจำนวนเชลล์ของธาตุแต่ละธาตุจึงสามารถนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติของธาตุเหล่านั้นได้อนึ่ง
โดยทั่วไปนั้น อะตอมพยายามที่จะปรับตัว ให้เกิดการเสถียร และการที่อะตอมใด ๆ จะปรับตัวเองให้อย ู่ในสภาพเสถียรนั้น จะต้องทำให้อิเล็กตรอน ในวงนอกสุด มีจำนวน เท่ากับ 8 ตัว และการที่อะตอมเกิดการยึดเหนี่ยวกันนั้น ก็เนื่องมาจากว่า
อะตอมเหล่านั้น กำลังพยายามจะปรับตัวให้สมดุลมากที่สุด ซึ่งถ้าอะตอมใด ๆ มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดไม่ครบ 8 ตัว อะตอม
นั้นก็จะปรับตัวให้สมดุลด้วยวิธีการอื่น เช่น รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น ๆ หรือนำอิเล็กตรอนไปใช้ร่วมกับอะตอมอื่นๆ และ
ให้อิเล็กตรอนแก่อะตอมอื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเสนอในลำดับต่อไป
 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา