ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 โครงสร้างผลึก

       โครงสร้างผลึกนั้น จะประกอบไปด้วย ผลึกขนาดเล็ก ๆ และผลึกจะประกอบด้วย หน่วยเซลล์ (Unit Cell) โดยที่หน่วย
เซลล์ นั้นก็จะประกอบไปด้วยอะตอม ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงภายในเซลล์นั้นดังนั้น หน่วยเซลล์ก็คือส่วนที่เล็กที่สุด
ในโครงสร้างผลึกซึ่งสามารถแสดงรูปร่างของโครงสร้างผลึกได้ ผลึกที่สมบูรณ์ใดๆจะประกอบด้วยหน่วยเซลล์จำนวนหนึ่งมา
จัดเรียงตัวกันเข้าเป็น 3 มิติ ซึ่งเราเรียกว่า Crystal Lattice หรือ Space Latticeดังนั้น คำว่า Crystal Lattice หรือ
Space Lattice
จึงหมายถึงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของหน่วยเซลล์ใน 3 มิติ เมื่อมองแต่ละมิติ จะเห็นเหมือน
กับตาข่ายที่คล้ายกันทั้งหมด และขอให้ดูรูปเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น                                   


                             รูป                             ลักษณะ Crystal Lattice  


คุณสมบัติของโครงสร้างผลึก สสารที่มีรูปผลึกโดยทั่วไปนั้นผลึกจะมีรูปทรงเลขาคณิตและจัดเรียงระนาบของผลึก ซึ่งเป็นไป
ตามกฎพื้นฐาน 3 ข้อดังนี้

 กฎความคงที่ของมุมระหว่างหน้าผลึก (The Law of Constancy of Interfacial Angles)

 กฎอัตราส่วนของเลขดัชนี หรือจุดตัด (The Law of Rationality of Indices or Intercepts)

  กฎความสมมาตร (The Law of Symmetry) 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา