ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 อะลูมิเนียม

       อะลูมิเนียม มีความหนาแน่น 2.7 kg/dm3 มีจุดหลอมเหลว 658 ° C อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่สำคัญ และใช้งานมากที่
สุดในจำพวกโลหะเบาด้วยกันทั้งนี้ก็เพราะอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติเด่นหลายประการคือมีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบาและ
มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ซึ่งความแข็งแรงดังกล่าว มีมากกว่าเหล็กกล้า มีความเหนียวมาก สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี 
ต่างๆได้ง่าย และมีจุดหลอมตัวต่ำ หล่อหลอมได้ง่าย ค่าการนำไฟฟ้าเป็นร้อยละ 62 IACS
(International Anneal Copper Standard)   ซึ่งไม่สูงมาก  เมื่อเทียบกับเงิน  และทอง ซึ่งเป็นโลหะหนักแต่เนื่องจาก
อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา  จึงนิยมใช้เป็นตัวนำไฟฟ้า  ในกรณีที่คิดถึงเรื่องน้ำหนักเบาเป็นเรื่องสำคัญ เป็นโลหะที่ไม่เป็นพิษ
ต่อร่างกายและมีค่าการนำความร้อนสูง จึงใช้ทำภาชะหุงต้มอาหารเป็นโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็กไม่เกิดการสปาร์กและถ้าเป็น
อะลูมิเนียมบริสุทธิ์  มีดัชนีการสะท้อนแสงกลับสูงมาก  ทนทานต่อการผุกร่อน แต่กลับไม่ทนทาน ต่อการกัดกร่อน ของกรด
และด่างทั่วๆ ไปอีกทั้งยังมีราคาไม่แพงซื้อหาได้ง่าย  อะลูมิเนียมสามารถนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องบิน จรวด
และขีปนาวุธ ทำภาชนะหุงต้มอาหาร ฝาครอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังคารถโดยสารแผ่นสะท้อนแสงในการถ่ายรูปจานสะท้อนแสง
ในโคมไฟฟ้าไฟหน้ารถยนต์ลวดสายไฟฟ้าแรงสูงทำเครื่องใช้เช่นกระป๋อง ถัง หลอดยาหรือทำเฟอร์นิจอร์ทำวัสดุงานก่อสร้าง
เช่นท่อ บันได หน้าต่างวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสิ่งของ (Aluminium Foil) ใช้เป็นวัสดุผสมลงในโลหะเช่น ตัวเรือนเสื้อสูบเครื่องยนต์
เป็นต้น
 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา