ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่3 การผลิตเหล็ก
 

 ผลิตภัณฑ์

       ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตเหล็กสามารถทำความเข้าใจได้จากรูป แผนภูมิการผลิตเหล็กกล้าและเหล็กที่หล่อขึ้นรูปได้
ซึ่งได้แสดงถึงขั้นตอนการผลิตเหล็ก ตั้งแต่ขั้นตอนแรกโดยการนำสินแร่เหล็ก มาหลวมในเตาสูงได้เหล็กดิบมาปรับปรุงคุณ
สมบัติด้วยกรรมวิธีต่างๆจากเตาหลอมแต่ละประเภท จนได้ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์

     

รูป แผนภูมิการผลิตเหล็กล้าและเหล็กที่หล่อขึ้นรูปได้
                            จากรูป แผนภูมิการผลิตเหล็กกล้าและเหล็กที่หล่อขึ้นรูปได้

 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา