ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่5 เหล็กหล่อ
 

 เหล็กหล่อดิบอบเหนียว

ความหนาแน่น 7,4 kg/dm3
จุดหลอมเหลว 1300 ถึง 1450 ° C
การหดตัว 1-2%

คาร์บอน2,6 - 3,4%


บางครั้งก็เรียกว่าเหล็กหล่อทุบขึ้นรูปได้ เป็นเหล็กหล่อเกิดจากส่วนผสม Fe- C- Si (C + Si ≤ 3,8% ) ไม่มีแกรไฟต์หมาย
ความว่าเลเดอบูไรต์ (ledeburite) แข็งตัวเป็นชิ้นงาน หล่อ ในรูปซีเมนต์ไตต์ ที่แข็งและเปราะจึงต้องนำไปเข้ารวมกรรมวิธี
ทางความร้อนอีก เหล็กหล่อดิบอบเหนียวส่วนใหญ่จะหลอมจากเตาไฟฟ้า น้ำเหล็กจะใสจึงหล่อได้ดีผิวหล่อสะอาดปกติจะหล่อ
ให้ได้ความหนาถึงประมาณ 40 mm คุณสมบัติที่สมบูรณ์ จะได้จากกรรมวิธีทางความร้อน ทำให้ได้ความเค้น ความสามารถ
ในการแปรรูปจะอยู่ในสถานะกึ่งกลางระหว่างเหล็กหล่อเทา และเหล็กกล้าหล่อเหล็กชนิดนี้จะผลิตเป็นชนิดขาวและดำโดยจะ 
สามารถหล่อชิ้นส่วนที่สลับซับซ้อนได้

 


 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา