9.2 กฎของแอมแปร์
..... กฎของแอมแปร์ เป็นกฎแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำมีใจความว่า "ผลคูณระหว่างสนามแม่เหล็กกับระยะทางใน ทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กนั้น ตามเส้นทางปิดล้อมย่อมเท่ากับผลคูณของ กับผลรวมทางพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าในเส้นทางปิดล้อมดังกล่าว" คือ
=
..... การใช้กฎของแอมแปร์ จะต้องทราบทิศของสนามแม่เหล็กโดยใช้กฎมือขวาดังรูปที่ 9.2 จากนั้นสร้างเส้นทางปิดล้อม (closed path) ตามทิศสนามแม่เหล็ก ดังรูปที่ 9.3 จะได้กระแสไฟฟ้าสุทธิ () ที่อยู่ภายในเส้นทางปิดล้อม และ คือส่วนเล็ก ๆ ตามเส้นทางปิดล้อมตามทิศสนามแม่เหล็ก กฎของแอมแปร์ใช้ได้เฉพาะกรณีที่กระแส ผ่านตัวนำยาวมาก ๆ และมีลักษณะสมมาตร

รูปที่ 9.2 กฎมือขวาแสดงทิศของสนามแม่เหล็ก
รูปที่ 9.3 สร้างเส้นทางปิดล้อมทิศตามสนามแม่เหล็ก

..... กฎของแอมแปร์
=
=
เมื่อ
คือสนามแม่เหล็กตามทิศตามกฎมือขวา
คือ integrate ตามเส้นทางปิดล้อมที่สมมติขึ้น
คือกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ภายในเส้นทางปิดล้อม
คือ dot product
คือมุมระหว่าง กับระยะทาง สั้น


   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต