9.3 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลีนอยด์
..... ขดลวดโซลีนอยด์ยาวมากโดยแต่ละขดอยู่ชิดกันมีจำนวน รอบเรียงไปตามความยาว มีกระแสไฟฟ้า ผ่านทิศดังรูปที่ 9.4

รูปที่ 9.4


..... สนามแม่เหล็กภายนอก ขดลวดโซลีนอยด์ สร้างเส้นทางปิดล้อมรูปสี่เหลี่มผืนผ้า abcd ล้อมกระแสไฟฟ้าดังรูปที่ 9.4 จากกฎของแอมแปร์
=
=
.... เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เข้า เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ออก
=
..... เนื่องจาก = เพราะว่าสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับ
..... และ = เพราะว่าสนามแม่เหล็กภายนอกเป็นศูนย์

   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต