บทที่ 10 การเหนี่ยวนำและค่าความเหนี่ยวนำ
..... เส้นแรงแม่เหล็กเป็นจิตนาการเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก โดยมองว่าสนามแม่เหล็กมีลักษณะเป็นเส้น ภายนอกแท่งแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ แต่ภายในแท่งแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วใต้ไปขั้วเหนือดังรูปที่ 10.1

รูปที่ 10.1 แสดงเส้นแรงแม่เหล็ก

..... สมบัติของเส้นแรงแม่เหล็ก
..... ก. เป็นวงครบรอบไม่ขาดตอน
..... ข. จะไม่ตัดกัน เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเดียวกันจะเบนออกจากกัน จากขั้วเดียวกันจะเสริมต่อกันเป็นแนวเดียวกัน


   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต