10.2 กฎของฟาราเดย์และเฮนรี่
..... กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์มีใจความว่า "ในสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในวงจรปิดใด ๆ จะมีค่าเท่ากับอัตราการ เปลี่ยนแปลงของฟลั๊กแม่เหล็กที่ผ่านวงจรปิดนั้น ๆ" หรืออาจจะกล่าวได้ว่า "ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวด จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวด" ดังสมการ
=
  =
.... เมื่อ
คืออัตราการเปลี่ยนแปลงฟลั๊กแม่เหล็ก
คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
คือจำนวนรอบของขดลวด
..... เครืองหมายลบแสดงทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งจะเกิดต้านกับ ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับฟลั๊กแม่เหล็กกำลังเพิ่มหรือลด ซึ่งหาได้โดยการกฎมือขวา กล่าวคือเมื่อนำขดลวดมาวางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กถ้าฟลั๊กแม่เหล็ก ที่ผ่านวงจรปิดนั่นเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดใน วงจร กระแสที่เกิดขึ้นเรียกว่า " กระแสเหนี่ยวนำ "


   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต