10.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนื่องจากลวดตรงยาวเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กคงที่ในแนวเส้นตรง
..... พิจารณาเส้นลวดตัวนำตรงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก มีทิศพุ่งเข้า ประจุภายในเส้นลวดจะถูกแรงแม่เหล็กกระทำในทิศพุ่งขึ้น ผลทำให้ประจุบวกไปรวมกันที่ปลายด้านบนของเส้นลวดส่วนประจุลบจะไปรวมกันที่ปลายด้านล่าง(ดังรูปที่ 10.3 ก.) ทำให้เกิด สนามไฟฟ้า (E) ภายในลวดตัวนำมีทิศพุ่งลงภายในเส้นลวด (ดังรูปที่ 10.3 ข.) ดังนั้นแรงที่กระทำบนประจุเมื่ออยู่ในสมดุลโดยอาศัยกฎข้อ 2 ของนิวตัน

รูปที่ 10.3 ก.
รูปที่ 10.3 ข.

=
=
เมื่อสมดุล
=

   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต