10.5 การเหนี่ยวนำตัวเอง

รูปที่ 10.7

..... เมื่อปล่อยกระแส ผ่านเข้าไปในขดลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดหรือเกิดฟลั๊กแม่เหล็กดังรูปที่ 10.7 ปริมาณฟลั๊กซ์แม่เหล็ก จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาด ของกระแสที่ผ่านขดลวด
=
..... เมื่อ เป็นค่าคงที่เรียกว่าความเหนี่ยวนำตัวเองของวงจร ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างทางเรขาคณิตของขดลวดตัวนำ มีหน่วยเป็น โวลต์-วินาที ต่อ แอมแปร์ (Vs/A) หรือเวเบอร์ ต่อ แอมแปร์ (Wb/A) เรียกใหม่ว่าเฮนรี่ (H) เราสามารถหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งเกิดจากฟลั๊กซ์แม่เหล็กจากตัวขดลวดเอง และพื้นที่หน้าตัดของตัวขดลวดได้ จากกฎของฟาราเดย์
=
  =
..... เมื่อ คือจำนวนรอบของขดลวด

   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต