10.6 วงจร RL

รูปที่ 10.8

..... ขณะที่สับสวิตซ์ไปที่จุด a (ปิดสวิตซ์) ดังรูปที่ 10.8 กระแสในวงจรเป็นศูนย์ (เร็วมาก) เนื่องจากความต่างศักย์จะตกคร่อมเฉพาะขดลวดเหนี่ยวนำ (ขดลวดจะต้านการ เพิ่มของกระแสในวงจร) เท่านั้น บนตัวต้านทานจะไม่มีความต่างศักย์ตกคร่อม จากนั้นกระแสในวงจรจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทาน จนถึงจุด ๆ หนึ่งเมื่อ เวลาผ่านไปนานมากกระแสในวงจรจะคงที่ พิจารณาขณะที่ปิดสวิตซ์และมีกระแสไหลในวงจรเราสามารถใช้กฎของเคอร์ชอฟเพื่อหาค่ากระแสในวงจร
=
=
=
=
สมการทางซ้ายสามารถกำหนดให้ จะได้รูปใหม่
=
=
=
=
เมื่อ คือกระแสสูงสุดในวงจร

   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต