8.4 การปรยุกต์การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก
..... ก.ตัวเลือกความเร็ว (velocity selector)
..... พิจารณามวล ประจุ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า มีทิศลงตามแนวดิ่ง และสนามแม่เหล็ก ทิศพุ่งเข้าดังรูปที่ 8.12 ถ้าต้องการให้ประจุ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงภายใต้สนามทั้งสองด้วยความเร็วคงที่จะต้องให้ประจุ มีความเร็วเท่าใด จากกฎข้อ 2 ของนิวตัน

รูปที่ 8.12

=
=
=
เพราะว่า คงที่
=
=


   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต