5.2 ตัวเก็บประจุชนิดแผ่นโลหะคู่ขนาน
รูปที่ 5.2
 
..... พิจารณาแผ่นตัวนำขนาดใหญ่มีพื้นที่เท่ากันคือเท่ากับ A แต่ละแผ่นมีความหนาแน่นประจุ c/m2 วางห่างกันเป็นระยะทาง d ดังรูปที่ 5.2
=
=
=
=
= ............... (1)
..... จากกฎของเกาส์สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานคือ = เมื่อ คือความหนาแน่นประจุต่อหน่วยพื้นที่ซึ่ง = ดังนั้นจะได้ว่า
= .............. (2)
แทนค่า จาก(2) ใน (1)
=
แต่ =
=

   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต