บทที่ 7 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
รูปที่ 7.1
..... วงจรดังรูปที่ 7.1 เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่รอบวงปิด พลังงานของประจุจะมีค่าเท่าเดิม นั่นคือพลังงานที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดแรง เคลื่อนไฟฟ้าจะเท่ากับพลังงาน ที่สูญเสีย ไปในวงจรเป็น หลักการเบื้องต้น ในการใช้กฎ ของเคอร์ชอฟในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อน
7.1 กฎของเคอร์ชอฟ
รูปที่ 7.2

กฎข้อที่ 1 ที่จุดรวมใด ๆ ในวงจรผลรวมแบบพีชคณิตของกระแสที่เข้าจุดร่วมเป็นศูนย์ดังรูปที่ 7.2

....... =
หรือ =
............ =

   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต