7.3 วงจรที่มีความซับซ้อน
 
..... ในวงจรที่มีความซับซ้อนหรือวงจรแบบผสม เราสามารถใช้เงื่อนไขการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมหรือขนานช่วยในการคำนวณหา ความต้านทานรวมในวงจรเราเรียกวิธีการเช่นนี้ว่าการ ยุบวงจร โดยอาศัยเงื่อนไขดังนี้
..... ก. วงจรอนุกรมกระแสที่ผ่านในวงจรจะมีค่าเท่ากัน ความต่างศักย์รวมจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ที่ตกคร่อม ตัวต้านทานแต่ละตัว #9;
..... ข.วงจรขนานความต่างศักย์ในวงจรจะเท่ากัน กระแสไฟฟ้ารวมจะมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว
..... ในกรณีที่แยกไม่ได้ว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมหรือขนานให้ใช้กฎของเคอร์ชอฟ

...... ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน

   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต