บทที่ 2 สนามไฟฟ้า
2.1 คำจำกัดความของสนามไฟฟ้า
... . สนามไฟฟ้าคือบริเวณที่แรงกระทำส่งไปถึง
..... พิจารณาสนามโน้มถ่วงของโลก
รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.2
..... จากรูปที่ 2.1 โลกมวล M ออกแรงกระทำต่อวัตถุ (ช้าง)มวล m โดยที่โลกไม่ได้สัมผัสวล m แต่ทำให้มวล m เคลื่อนที่ กล่าวได้ว่ามวล m อยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก (g) ดังรูปที่ 2.2
..... ในทำนองเดียวกับสนามไฟฟ้า
 
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.4
.....จากรูปที่ 2.3 แสดงแรงไฟฟ้าที่เกิดบนประจุ q2 เกิดเนื่องจากสนามไฟฟ้าจากประจุ q1 ส่งสนามไปกระทำบนประจุทดสอบ q2 ทำให้ประจุ q2 เคลื่อนที่ กล่าวได้ว่าประจุ q2 เคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้า (E) ของประจุ q1 ดังรูปที่ 2.4

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต