2.2 เส้นสนามไฟฟ้า
เส้นสนามไฟฟ้าเป็นจินตนาการของสนามไฟฟ้าเมื่อ
......ก. เส้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ
......ข. เส้นสนามไฟฟ้าจะไม่ตัดกัน
 
เส้นสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกจากจุดประจุบวก
เส้นสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งเข้าหาจุดประจุลบ
 
เส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบวกทั้งสอง จะมีทิศพุ่งออกจากประจุทั้งสองและไม่ตัดกัน
เส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบวกและประจุลบ จะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวกเข้าหาประจุลบ และไม่ตัดกัน

การทดสอบ
.

 

 

..... เส้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวก (ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Field from + charge ) หรือ ( คลิ๊กที่ปุ่มเครื่องหมาย + ด้านบน )
..... เส้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุลบ (ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Field from - charge ) หรือ ( คลิ๊กที่ปุ่มเครื่องหมาย - ด้านบน )
..... เส้นสนามไฟฟ้าจะไม่ตัดกัน (ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Field from - adipole ) หรือ ( คลิ๊กที่ปุ่มเครื่องหมาย - หรือ + สองครั้ง ที่ด้านบน )
 
หมายเหตุ สามารถใช้เมาส์คลิ๊กที่ประจุแล้วลากไปในบริเวณใด ๆ ในขอบที่กำหนดได้ หรือใช้เมาส์เลือกค่าต่างที่ต้องการได้ที่ กล่องรูปสี่เหลี่ยมด้านบน

   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต