กรณีสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุหลาย ๆ ประจุ

 

START

รูปที่ 2.6
รูปที่ 2.7
.....
......
จากรูปที่ 2.6 เมื่อคลิ๊กที่จุด START แล้วจะสังเกตุเห็นเส้นสนามไฟฟ้าลัพธ์ ณ. บริเวณต่าง ๆ ที่เกิดจากประจุทั้งสี่โดย ประจุทั้งสี่สามารถ ใช้เมาส์คลิ๊กแล้วลากไป บริเวณใด ๆ ภายในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งใด ๆ สามารถคำนวณได้ จากรูปที่ 2.7 สนามไฟฟ้าที่จุด A เมื่อเขียนอยู่ในรูปเวกเตอร์
.
  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต